2.2.2016

Provozní řád ubytovny

UBYTOVNA CHEB, River, spol. s r.o.

Před nastěhováním do ubytovny předloží zájemce doklady (občanský průkaz nebo pas ) k zápisu do ubytovací knihy a zaplatí nájemné na předem domluvenou dobu a vratnou zálohu na klíč ve výši 200,- Kč.

Ubytovávat nové hosty je možné v pracovní době: Po – Ne od 7:00 hod do 19:00 hod.

Ubytovávat nové hosty mimo pracovní dobu, je možné jen po předchozí domluvě a za příplatek 500,- Kč.

Noční klid

V době od 22.00 do 06.00 je nutné zachovávat noční klid a nerušit ostatní spolubydlící.

V prostorách ubytovny je bezpodmínečně nutné udržovat pořádek !!! Kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě, které je opatřeno popelníkem !!!

Na pokoje je nutné se přezouvat !!!

Na pokojích je zakázáno:

 • kouřit
 • vařit a ohřívat potraviny
 • sušit oděvy z oken i v místnosti
 • poškozovat jakýmkoliv způsobem vybavení pokojů
 • stěhovat nábytek
 • dávat potraviny za okna
 • zatloukat hřebíky do zdí a nábytku

Pokud dojde k poškození zařízení, je nutné vše nahlásit co nejdříve správci ubytovny. Jestliže poškození nebude ohlášeno, zaplatí opravu nebo výměnu všichni nájemníci pokoje a v případě společných prostor všichni nájemníci ubytovny. Při úmyslném, nebo opakovaném zničení, nebo poškození vybavení ubytovny nebo při nedodržování domovního řádu, bude dotyčný nájemník nucen ubytovnu ihned opustit. Jestliže vznikne požár, povinností všech nájemníků je co nejdříve vlastními silami požár zlikvidovat včetně použití hasicího přístroje. Pokud je požár většího rozsahu ihned volat hasiče na telefonu 150.

Ubytovaný má právo:

 • užívat pokoj a společné prostory na základě dodržování předepsaných směrnic, toto právo nemůže ubytovaný postoupit třetí osobě
 • na poskytnutí základního vybavení pokoje (postel,skříň,židle,stůl) a na běžnou údržbu tohoto vybavení. Zjistí-li ubytovaný závadu na zařízení pokoje, neprodleně ji ohlásí
 • na dodržování soukromí v souladu s ubytovacím řádem
 • na pravidelnou výměnu ložního prádla, po domluvě s ubytovatelem
 • na používání společných elektrických (rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice) nebo plynových spotřebičů (sporák, varná deska)

Ubytovaný je povinen dodržovat:

 • ubytovací a provozní řád
 • požární a poplachové směrnice
 • evakuační plán
 • bezpečnostní a hygienické předpisy a požární a bezpečnostní směrnice
 • zachovávat pravidla občanského soužití, respektovat potřeby ostatních ubytovaných a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, narušit pořádek, čistotu a klid
 • na ubytovně je stanoven noční klid v době od 22.00 do 6.00 – v této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, televizní přijímače, apod. či  jinak způsobovat hluk.
 • provádět běžný úklid pokoje podle všeobecných zásad, ve společných prostorách vždy po sobě řádně uklidit, umýt a uklidit použité nádobí, apod.

Na ubytovně je zakázáno:

 • kouření a manipulace s otevřeným ohněm, užívání návykových látek, kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě
 • držení zvířat a jeho chovu
 • rušení nočního klidu – i praním prádla
 • provádět jakékoliv stavební úpravy a jiné změny v prostorách ubytovny
 • vyvěšování a vykládání věcí z oken a na parapety
 • klepání a čištění předmětů ven z ubytovny, nebo z oken
 • skladování potravin podléhající rychlé zkáze, shromažďování odpadů
 • použití oken k jinému účelu, než k větrání místností

Závěrečná ustanovení:

 • porušování provozního a ubytovacího řádu, nebo porušování požárních předpisů je důvodem k okamžitému zrušení nájemního vztahu
 • výňatek z domovního řádu podepisuje každý ubytovaný v den ubytování
 • důvodem pro okamžité zrušení nájemního vztahu je i neplacení či opožděné placení nájemného
 • vlastník nebo provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovny kdykoliv měnit či doplnit a stávající nájemníky o tomto kroku vhodným způsobem informovat

Provozní řád ubytovny nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016 a vztahuje se na všechny nájemníky ubytovny.